VERY TRADITIONAL

pop za na net

Se najdejo in jih je – ogromno malih navdihov. In smo pozabili nanje, ker ne pridejo več prav v naših vsakdanih. A mogoče se lahko še vedno kaj črpa, tako mislim, da je pravi pristop (http://www.pinb.si/belokranjska-hisa/). Naš piskerček je pri ižah, štibeljcih, kamricah pa vsem kar temu pripada in ker si je včasih treba kako res staro domačo narečno prevest dajemo v zabavno raziskovanje (http://sl.wikisource.org/wiki/Slovar_nare%C4%8Dnih_in_manj_znanih_besed) in nadaljne brskanje za vztrajne (http://www.slovarbesed.com/). Pa pazite, da vam ne bo spuznilo danes na snegu…

THE FIVE Fs RULE

S8_018arp

Današnje predavanje na GZS ( http://www.ozljubljana.si/2013/02/12-2-svet-za-inovativnost-zensk/)  nam je odprlo par ran a smo vzrtajali, saj je bila svetla zvezda (hvala bogu) na začetku. Ideje Madi Sharma (http://www.entrepreneurenvoy.org/) so zadeva, ki bi morale biti bistvo vsakega posla/podjetja, še posebej pa v arhitekturi. Torej pravilo petih F-jev na kratko je ” 5 Fs for entrepreneurs: Feasible; Foundation; Fit-for-purpose; Failure; and Focus”. Spodbujamo ženske in spodbujamo inovativnost! Torej brez strahu v poslovne vode, mrežimo, zaupajmo in skupaj nam bo uspelo povzpeti se do cilja!

VEŠ ARHITEKT SVOJ DOLG?

3tst70-200_138arp

Ob slovenskem kulturnem prazniku samo vtis, da je Vurnik “ta pravi” Plečnik in res čestitke RTV SLO (in tudi ex-mentorju prof. B. Leskovcu) za odlično dokumentarno oddajo Iskalca (http://www.rtvslo.si/sporocila-za-javnost/iskalca/301145). Ugotavljamo znova in znova, da se je bistvo arhitekture res izgubilo v vrtincu kapitalizma. Razosebljanje in fasaderstvo ne dajeta presežka in ne služita človeku. Pa se odločite sami – dejavni Vurnik s socialnim občutkom in višjim ciljem ali osamljeni Plečnik z iskanjem askeze v materialu. Za vsakega nekaj.

THERE’S A NEW LAW IN TOWN

L_176_7_8Enhancer

ali po domače – v veljavi je sprememba OPN MOL ID (prostorskega akta za občino Ljubljana) in na nekaterih EUP (enota urejanja prostora – torej območje v katerem leži npr. vaša nepremičnina) so spremembe kar precejšnje. Mogoče ugotovite na straneh od 1052 do 1233 http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013009.pdf#!/u2013009-pdf, da sedaj nekaj lahko zidate, kar prej niste mogli! Vsaj upamo….

OPTIMIZEM!

Sp_021_2_3b

So tudi dnevi, ko čakamo na žarek optimizma. Danes rahlo osebna izkušnja in glej ga zlomka – ravno iz upravne enote. Obisk na dveh upravnih enotah in treh referentih povzemamo takole.:

– dvomiti do konca, pa če še občina reče, da ima projektant prav (lepše – se lahko zadeva razlaga tudi na način, kot to interpretira projektant) – če zaidete v zadrego pri “pogosto zastavljenih vprašanjih”, si pomagajte z obsežno zbirko na pojasnil Ministrstva (http://www.arhiv.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/zakon_o_graditvi_objektov/vprasanja_in_odgovori/) in e-uprave (http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=918&sid=865&vprasanja=vsa)

– varovati lastno delovno mesto z neutemeljenimi zahtevami – po domače, vi prinesite za vsak slučaj še dodatna dokazila, da bo referent imel res dobre argumente za utemeljitev izdaje gradbenega dovoljenja napram drugim interesentom (npr pri obnovi postopka)

– potrebno je postopek tako zakomplicirati, da se pri črnih gradnjah išče oz. se mora ustvariti fikcija legalno zgrajenega objekta (kar je še ostalo), saj drugače ne bodo znali zaračunati, koliko odškodnine (uzrupacija in degradacija prostora) mora stranka plačati

Pa da ne bo izpadlo vse kot “iz globočine” – recimo temu zlati nauki:

– samo mirno in predvsem s čim manj sekiranja (vojak Švejk pristop)

– izberite čim bolj preprosto pot, pa čeprav imate prav po zakomplicirani poti

– NE ZIDAJTE NA ČRNO, POŽRE PREVEČ ŽIVCEV IN ŠE VEČ DENARJA!

Za pozitivističen konec prilagmo zelo zanimivo / koristno povezavo, zloženko UE Novo mesto iz leta 2010 (http://www.upravneenote.gov.si/fileadmin/pageuploads/ue-novo_mesto/Razne_objave/zlozenka_oop.pdf), ki pa recimo res popravi vtis, da se raje ne da kot da. S pravno podlago, da vam dvigne nivo optimizma.

VI, KI VSTOPATE, VSAK UP OPUSTITE…

Crn_34rp

pomislijo ljudje, ko se spustijov kakršen koli postopek v zvezi z upravno enoto. Še posebno, če so se vsega lotili sami. Tokrat bi vam radi predstavili strašni UE v malo drugačni luči – there is a light at the end of the tunnel! Naredite si UE uporaben in da dela za vas:

1. na upravni enoti lahko zelo ugodno overite kopijo ali podpis ( http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=1083&sid=666 )

2. na upravni enoti lahko iz arhiva izkopljete stara gradbena dovoljenja (in dokažete, da je vaš objekt legalno zgrajen…)

3. tajništvo upravne enote (tu bolj specifično za oddelke, ki imajo čez okolje in prostor) vam pove, kdo obravnava vaš primer, koliko ima številko in v kateri sobi se ta oseba nahaja (pa tudi če je npr. odsotna in do kdaj)

4. dostop do referentov, ki vodijo vaš postopek,  je enostavno z obiskom ob uradnih urah

Z novimi spremembami ZGO-1D sicer ni vnesel kakih bistvenih skrajšav upravnih postopkov, je pa ukinil stranke v postopku, obveznost ustnih obravnav ter vročanja. Bistvena težava – sprejem in procesiranje vloge pa ostaja. zaenkrat ni rešitve kot stara dobra potrpežjivost in vztrajnost.

Koliko lahko naredijo, če vedno kdo kliče ali zahteva sestanek (ergo roki bežijo…)? Naslednjič na UE  – s sočutjem! Saj so tudi referenti samo ljudje in imajo le dve roki.

KDAJ DA IN KDAJ NE?

3tst70-200_149arp

Kdaj DA in kdaj NE rabim gradbenega dovoljenja je najpogostejša dilema. Toda zakon je jasen vsaj pri graditvi – vsak poseg v konstrukcijo zahteva gradbeno dovoljenje. Da pa nam olajšajo birokrati življenje, so določili za “brez gradbenega”  vzdrževalna dela, med drugim vgradnjo npr. strešnih oken ali klima naprave ter enostavne objekte, kot npr. nadstrešek za avtomobile, nad vhodom.

Zatakne se na primerih, ko bi radi zamenjali strešno kritino in sočasno dodali še frčado. Torej če zamenjate samo strešnike in dodate toplotno izolacijo, ni nobene težave. Izvedba frčade na drugi strani, ker predstavlja poseg v konstrukcijo in spreminja zunanji videz objekta, pa gradbeno dovoljenje potrebuje.

Naj opozorimo, da vsa dela ali gradnja enostavnih objektov (nadstrešek, vrtna lopa, ipd.) ali vzdrževalna dela zahtevajo predhodno pridobitev soglasij s stranih tistih soglasodajalcev, v katerih varovalne pasove posegate (to je 3m obojestransko pri komunalnih vodih ali pa naravna oz. kulturna dediščina). Zadostuje dopis z načrtom parcele, ki prikazuje predviden poseg, v tekstu pa je potrebno podrobeje opisati, kaj in kako boste gradili. Tudi kaka dimenzija / zmogljivost ne bo odveč.

Posebno poglavje v tej dilemi je sprememba namembnosti, kjer zakonodaja določa izrecno kdaj je potrebno gradbeno dovoljenje za nekaj primerov. Tu predlagamo, da se v primeru dvoma uporabi pravilo, ki ga ima upravna enota za presojo – če se poveča vpliv na okolico, potem je gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti potrebno, drugače pa ne. Tipičen primer je če želite v stanovanjski hiši v pritličju npr. odpreti vrtec. Ker imate več obiska in rabite parkirišča, nekaj je več hrupa ter obremenitve komunalnih vodov, kar skupaj predstavlja povečanje vplivovna okolico. No, po novem v enostanovanjskih za spremembo namembnosti ni več treba gradbenega dovoljenja.

Torej preden se lotite gradnje, pa naj bo ograja, garaža ali pa fasada, preverite preko lokacijske informacije ali kar Pravilnika (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200837&stevilka=1567kdaj DA in kdaj NE!

LEGALIZE IT!

Trg_077_8_9a

Z besedami legendarnega B. Marleya lahko povzamemo, kar zahteva zakonodaja že od leta 2008. Načelo evidentiranosti (vpisan objekt / stavba / zemljišče v zemljiško knjigo, evidence javne komunalne infrastrukture, “kataster”,…) vsak dan bolj občutimo, ko občine končno sprejemajo prostorske akte.

Da poenostavimo – vsak objekt mora bit zgrajen skladno = enako kot zapisano v gradbenem dovoljenju. Izjeme so objekti pred 31.12.1966, ki se jemljejo kot zakonito zgrajeni.

Kdaj opazite, da je pri vašem objektu / parceli kaj narobe? Ko želite npr. postaviti garažo / nadstrešnico (nezahtevni objekt) ali rekonstruirati obstoječi stanovanjski objekt. Takrat na upravni enoti, skladno z zakonom, preverijo ali:

1.v primeru, da so na parceli še drugi objekti, ti zgrajeni skladno z gradbenimi dovoljenji

2. je objekt, ki se rekonstuira, zgrajen skladno z izdanim prvotnim gradbenim dovoljenjem

Po temeljitejši raziskavi navadno na dan družinske skrivnosti kot samograditeljsko prilagajanje tipskih načrtov ali gradnja raznih vrtnih lop in nadstrešnic na parceli.

Rešitev je preprosta:

– pred začetkom postopka poiščite in preverite obstoj in vsebino gradbenih dovoljenj ter ali so zgrajeni objekti skladni z njim

– legalizirajte, neskladno zgrajene  objekt in hkrati predvidite nove posege – vse v enem postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja

Nasvet za naprej: Preden kaj postavite, preverite, ali je objekt skladen s prostorskimi akti, čeprav gre za navadno ograjo ali utrjeno dvorišče!